Participatie

Participatie in opmars naar de RES 1.0

Na het openbaar maken van de concept-RES op 17 juni jl., is direct gestart met het plan van aanpak voor de RES 1.0. In de RES 1.0 moet het bod van 1,35 TWh concreet worden gemaakt. Dit houdt in dat wordt aangegeven:

  • welke kansen met betrekking tot andere duurzame maatschappelijke thema's benut kunnen worden (koppelkansen);
  • hoe dit met zon en wind gedaan kan worden;
  • waar duurzame energie bij voorkeur opgewekt kan worden. 

In het proces naar RES 1.0 gaan we dit proces samen met belanghebbenden (vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van maatschappelijke organisaties, (andere) overheden organisaties en inwoners) verkennen onder het motto 'Samen d'ran'.
 
Participatie
Het proces van samen verkennen noemen we participatie. Participatie is het betrekken (meepraten, meedenken, meedoen en/of meebeslissen) van belanghebbenden bij een project of proces. Dit zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis, belangen, wensen en bezwaren snel op tafel komen en meewegen bij de keuzen die gemaakt moeten worden.
 
Drie fasen van participatie 
 
1. Augustus -september 2020
Het verkennen van maatschappelijke, landschappelijke en/of duurzame kansen (ook wel koppelkansen genoemd) in de Achterhoek. Denk hierbij aan natuurontwikkeling, tegengaan van droogte of het benutten van openbare ruimtes in bebouwd gebied voor het opwekken van zonne-energie. De eerste meedenksessie met professionele partijen en (belangen)organisaties vond plaats op 29 augustus 2020. Lees hier de terugblik >> 

Voor inwoners werd er op woensdagavond 14 oktober 2020 een inwonersbijeenkomst georganiseerd, die zowel online als fysiek bij te wonen is. Lees hier het verslag >> 
 
2. Oktober-december 2020
Verkennen van regionale gebieden (voorkeursgebieden) die in aanmerking kunnen komen voor het opwekken van duurzame energie in combinatie met de keuze voor de beste energiemix (aantal en type zonnepanelen en windmolens). Dit doen we op basis van de (gemeentelijke) ruimtelijke beleidskaders voor duurzame energieopwekking, het inzicht in de (on)mogelijkheden van het bestaande energienet en de koppelkansen die naar voren zijn gekomen in de eerste fase van participatie.
 
3. Januari-april 2021
Optimaliseren van de uitkomsten en inzichten in de voorkeursgebieden uit fase 2.
De organisatie van de participatie in deze wordt nog nader onderzocht en is mede afhankelijk van de uitkomsten van fase 2.  

 

Terugblik: participatie tijdens proces concept-RES
Al is de concept-RES een concept, natuurlijk hebben we zo zorgvuldig en realistisch bekeken wat we konden bieden als Achterhoek, in afstemming met diverse belanghebbenden/stakeholders. Helaas niet met alle belanghebbenden en inwoners, zoals we hadden gewild. Vanwege de coronacrisis konden de geplande bijeenkomsten niet doorgaan.

We hebben daarom, gezien de omstandigheden en tijdsplanning, een afweging gemaakt welke bijeenkomsten online doorgang konden vinden. De afweging daarbij was dat participatie van niet-bestuurlijke stakeholders en inwoners pas echt noodzakelijk is voor het proces naar de RES 1.0. Ook omdat stakeholders en inwoners nauw betrokken zijn geweest bij het bestaande beleid voor inpassing van duurzame energieopwekking binnen de eigen gemeenten. Bestuurlijke besluitvorming onder de partners van de RES was echter wel een voorwaarde om de concept-RES in te kunnen dienen. Die bijeenkomsten vonden online doorgang. 

Voor de RES 1.0 is (lokale) participatie van stakeholders en inwoners erg gewenst om samen tot locaties te komen voor zonne- en windenergie. Dit participatietraject is eind augustus 2020 opgestart. Er worden regionale bijeenkomsten voor belanghebbenden (o.a. maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, volksvertegenwoordigers en inwoners) georganiseerd. Lokale bijeenkomsten worden afgestemd met gemeenten; zij weten het beste of deze meerwaarde hebben gezien de eerdere bijeenkomsten bij beleidsvorming rond duurzame energie. 

Cookie-instellingen