Participatie

Al is de concept-RES een concept, natuurlijk bekijken we zo zorgvuldig en realistisch mogelijk wat we kunnen bieden als Achterhoek, in afstemming met diverse stakeholders. Helaas niet met alle stakeholders en inwoners, zoals we hadden gewild. Vanwege de coronacrisis konden de geplande stakeholdersbijeenkomsten niet doorgaan.

We hebben daarom, gezien de omstandigheden en tijdsplanning, een afweging gemaakt welke bijeenkomsten online doorgang kunnen vinden. De afweging daarbij was dat participatie van niet-bestuurlijke stakeholders en inwoners pas echt noodzakelijk is voor het proces naar de RES 1.0. Ook omdat stakeholders en inwoners nauw betrokken zijn geweest bij het bestaande beleid voor inpassing van duurzame energieopwekking binnen de eigen gemeenten.

Bestuurlijke besluitvorming onder de partners van de RES is echter wel een voorwaarde om de concept-RES in te kunnen dienen. Die bijeenkomsten vinden online doorgang. De verruiming van planning benutten we dan ook voor extra bestuurlijke afstemming om de concept RES op 1 juli 2020 in te dienen.

Voor de RES 1.0 is (lokale) participatie van stakeholders en inwoners erg gewenst om samen tot locaties te komen voor zonne- en windenergie. Het participatietraject starten we in september 2020 op. Er worden regionale bijeenkomsten voor maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en volksvertegenwoordigers georganiseerd. Bijeenkomsten voor inwoners worden afgestemd met gemeenten; zij weten het beste of deze meerwaarde hebben gezien de eerdere bijeenkomsten bij beleidsvorming rond duurzame energie. 

Wilt u meedenken over de RES 1.0 ? Stuur dan een mail naar info@resachterhoek.nl t.a.v. Jeroen Hut. Hij neemt contact met u op over het vervolgproces.

Cookie settings