RES Achterhoek

“De RES benut kansen en mogelijkheden
voor de energie-ambities in de Achterhoek.”

Achtergrondinformatie over de RES Achterhoek in een notendop
De energietransitie is volop gaande, ook in de Achterhoek zijn er steeds meer initiatieven voor windturbines of zonnepanelen. Die vloeien voort uit het Akkoord van Groenlo waarin de Achterhoek de ambitie heeft uitgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn. Daarnaast wordt elke regio vanuit het Landelijke Klimaatakkoord (2019) verzocht om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Dit is een regionaal plan voor het opwekken van duurzame energie, dus met behulp van zon en wind.

In de regio Achterhoek werd er al samengewerkt aan de energietransitie. Dit wordt nu verrijkt door de RES waarmee de regio nog meer kansen en mogelijkheden benutten om energieneutraal te kunnen worden. Maar ook om het opwekken van duurzame energie te koppelen aan andere opgaven, zoals het tegengaan van droogte en het herstellen van het landschap. Deze zogenaamde ‘koppelkansen’ zijn tijdens een sessie met (belangen)organisaties in kaart gebracht. Bekijk ze hier >>

Uiteraard zijn er ook dilemma’s bij het opstellen van een RES. Want: waar komen die zonneparken en windturbines? Zijn er ook alternatieven? Doen alle gemeenten mee? Het is een intensief proces waarin de Achterhoekse gemeenten nauw samenwerken met de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander. Zij zijn de eigenaren van de RES Achterhoek en hebben daarmee zeggenschap en zijn eindverantwoordelijk. Op 16 juni jl. werd er al een concept-RES Achterhoek vastgesteld met daarin de ambitie om in 2030 1,35 TWh op te wekken. Dit is een voortzetting van de ambitie voor de opwekking uit het Akkoord van Groenlo.

Om van deze concept-RES een realistische en gedragen RES 1.0 te maken, worden zoveel mogelijk belanghebbenden betrokken bij de RES: van maatschappelijke instelling tot ondernemer en van agrariër tot inwoner. Niet voor niets is het motto van de RES Achterhoek ‘samen d’ran!’ Daarom is ook een participatietraject opgestart: voor elke groep belanghebbenden worden (online) bijeenkomsten georganiseerd.

Partners >>

Energie-ambities >>

Proces >>

Kernwaarden >>

Inhoud >>

Planning >>

Participatie >>

Concept-RES Achterhoek >>

RES 1.0 >>

Cookie-instellingen