Partners

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk hebben de gezamenlijke verantwoordelijk voor de RES Achterhoek. Deze partners stemmen samen af hoeveel TWh ze als regio bij gaan dragen aan de landelijke opgave van 35 terawattuur (TWh). Dat doen ze in samenwerking met stakeholders, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en net beheerder Liander onder het motto ‘Samen d’ran’. Bestuurlijk trekker van de RES Achterhoek is Frans Langeveld, wethouder Duurzaamheid in Doetinchem.

 

 

 

 

 

De partners worden gefaciliteerd, geadviseerd en begeleid door een projectorganisatie:

Begeleidingsgroep
Hierin zijn alle partners vertegenwoordigd. Deze groep is verantwoordelijk voor de uitvoering van de RES en staat onder leiding van een programmaleider. 

Kerngroep
Hierin zitten de programmaleider, projectsecretaris, beleidsadviseur en communicatieadviseur. Zij faciliteren de partners voor de totstandkoming van de RES en organiseren regionale bijeenkomsten met stakeholders. De programmaleider staat in direct contact met de bestuurlijk trekker, de begeleidingsgroep en de beleidsmedewerkers duurzaamheidheid.

Duurzaamheidscoördinatoren (Duco’s) gemeenten
Deze groep geeft inhoudelijke sturing aan het proces. Zij krijgen rapportages over inhoudelijke analyses en berekening die de werkgroepen Warmte en Energie voor hen uitvoeren.Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening worden ook regelmatif aangehaakt, met name als het gaat om de omgevingsvisie. 

Thematafel Circulaire economie en Energiestransitie
De thematafel Circulaire economie en Energietransitie van de Achterhoek Ambassadeurs fungeert als stuurgroep. Hierin zit een delegatie van stakeholders, zoals woningcorporaties, energiecoöperaties, onderwijs, overheid en ondernemers. Zij denken mee en geven hun advies en signalen door.

Bestuurlijk overleg duurzaamheid
Hierin zitten alle wethouders met duurzaamheid in hun portefeuille, waar nodig aangevuld met wethouders die Ruimtelijke Ordening in hun portefeuille hebben, de gedeputeerde van provincie Gelderland en lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel. Zij krijgen van de duurzaamheidscoördinatoren, beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, de bestuurlijk trekker en de stuurgroep regelmatig informatie over de voortgang van de RES. En dat is ook belangrijk, want zij stellen de concept-RES vast.

Tot slot kunnen agrariërs, maatschappelijke organisaties, milieuorganisaties, wijkraden, inwoners en andere stakeholders tijdens sessies actief meedenken over de RES Achterhoek. Deze participatie zal, na een onderbreing vanwege de coronacrisis in het voorjaar van 2020, vanaf september 2020 opgestart worden voor de totstandkoming van de RES 1.0.

Cookie-instellingen