Proces

Principes RES-proces Achterhoek

Om energieneutraal te zijn in 2030, en om voldoende bij te dragen aan de gevraagde 35 TWh, moet de Achterhoek nog veel meer energie gaan besparen én duurzame energie gaan produceren. We gaan door met onze voorgenomen plannen en zetten tegelijkertijd de RES in als instrument om de routekaart te versterken. Met de RES benutten we dus kansen en mogelijkheden voor de energie-ambities in de Achterhoek. Én dragen we bij aan de landelijke opgave uit het Klimaatakkoord.

Principes RES-proces AchterhoekDe volgende principes vormen de basis voor het RES-proces in de Acherhoek:

  • Oog voor provinciale, regionale en gemeentelijke belangen, ambities en uitdagingen.
  • Betrekken van inwoners en stakeholders. 
  • Haalbaarheid door afstemming op capaciteit en efficiëntie elektriciteitsnetwerk (samen met netbeheerder Liander).
  • Integrale aanpak door benutten van koppelkansen met andere duurzame en maatschappelijke thema’s, zoals kringlooplandbouw, natuurontwikkeling en biodiversiteit.

We benutten het RES-proces dus ook om andere maatschappelijke opgaven en thema’s te knopen aan de opgave voor energie-opwek. Daarnaast is het heel belangrijk om begrip, draagvlak en acceptatie te creëren in de samenleving door stakeholders en inwoners goed te informeren, te betrekken en mee te laten denken (participatie). Wel onder de voorwaarde dat we het samen doen, dus wederom onder het motto ‘Samen d’ran’. Pas dan kunnen we extra meerwaarde creëren vóór en dóór de Achterhoek.

Cookie-instellingen